Happy Birthday

Britney Spears Is 31

Nov 26, 2012

Britney Spears Is 31

(00:27)

Nov 19, 2012

Happy Birthday Miley Cyrus

(00:27)

Happy 25th Birthday, Zac Efron!

Oct 15, 2012

Happy 25th Birthday, Zac Efron!

(00:31)

Happy Birthday to Two Sexy Stars

Oct 08, 2012

Happy Birthday to Two Sexy Stars

(00:26)

Happy Birthday, Will Smith!

Sep 24, 2012

Happy Birthday, Will Smith!

(00:34)